S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
sk pl de en hu
+420 416 823 181
prodej@mevatec.cz

Novinky

arr3Podzemní kontejnery značky MevaSpolečnost Meva, zabývající se výrobou podzemních kontejnerů od roku 2010, sídlí ve městě Roudnice... arr3Podzemní kontejnery kombinují estetické a funkční požadavky na odpadové nádobyPodzemním kontejnerem rozumíme nádobu na odpad, která je z převážné části umístěna pod povrchem....

NOVINKY - AKCE

Naše cena 2 599,00 Kč
Skladem
Naše cena 2 790,00 Kč
Skladem
Naše cena 20 990,00 Kč
Není skladem

Nejprodávanější

Naše cena 6 690,00 Kč
Není skladem
Naše cena                       
Není skladem
Naše cena                       
Není skladem

» VOP OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TEC S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.01.2023

 1. Čl. 1 - úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění
 1. 1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží či služeb mezi společností MEVA-TEC, s.r.o., se sídlem Roudnice nad Labem, Chelčického 1228, PSČ 413 01, IČ:62742051, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 8830, email: prodej@mevatec.cz , tel. +420 416 823 188, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako „MEVA“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako „odběratel“), přičemž jedná-li se o práva odběratele, kterým je spotřebitel, je tento dále označován pouze jako „odběratel-spotřebitel“; MEVA a odběratel dále také jako „smluvní strany“).

 1. 2

VOP jsou součástí smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami – typicky kupní smlouva (dále jen „Smlouva“). Použití všeobecných či jiných podmínek odběratele je vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou také písemná oboustranně akceptovaná právní jednání (upřesnění zboží, dodací podmínky, apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace smluvních stran. Aktuální VOP jsou k nalezení na internetových stránkách www.mevatec.cz (dále jen „Internetové stránky“). Rozhodné znění VOP určuje datum uzavření Smlouvy.

Čl. 2 - uzavření Smlouvy

 1. 1

Neadresné / neúplné nabídky společnosti MEVA se považují za orientační a nezávazné. Adresnou nabídku neurčenou spotřebiteli je MEVA oprávněna odvolat ve lhůtě 14 dnů.
       2.2
Objednávky učiněné na základě nabídek společnosti MEVA se považují za návrh na uzavření Smlouvy, který MEVA přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) písemným potvrzením (přijetím nabídky). Údaje obsažené v objednávce odběratele jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat ani jakkoli měnit bez výslovného souhlasu společnosti MEVA, nestanoví-li VOP pro spotřebitele jinak. Ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“) se na akceptace jakýchkoli nabídek společnosti MEVA odběratelem nepoužije.
     2.3

Odběratel uvede v objednávce tyto údaje: a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mail);

b) Objednávané zboží a jeho množství;

c) Adresu místa dodání zboží pokud nejsou sjednané dodací podmínky EXW a požadovaný den dodání zboží;

d) Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně také otisk razítka odběratele.

 1. 4

Odběratel je povinen učinit objednávku v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu, faxu či e-shopu společnosti MEVA na www.meva.eu . MEVA objednávku potvrzuje také v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu či faxu či e-shopu společnosti MEVA na Internetových stránkách.

 1. 5

Předmětem Smlouvy je dodávka zboží v rozsahu objednávky potvrzené společností MEVA, převedení vlastnického práva k tomuto zboží, jeho dodání odběrateli a uhrazení kupní ceny odběratelem společnosti MEVA v souladu se Smlouvou.

Čl. 3 -  ceny, splatnost

 1. 1

Cena dodávaného zboží bude vždy určena aktuálním ceníkem společnosti MEVA, platným ke dni potvrzení objednávky společnosti MEVA. MEVA je oprávněna jednostranně změnit výši kupní ceny i po uzavření kupní smlouvy dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům v poměru k cenovým změnám hlavních surovin a služeb potřebných k vyrobení a dodání zboží a přihlédne se k cenám v době uzavření smlouvy a v době, kdy měla MEVA zboží dodat. Předchozí věta se neuplatní pro odběratele-spotřebitele. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží MEVA nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění (tzn. mj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

 1. 2

Ceny společnosti MEVA platí „ze závodu společnosti MEVA“ (EXW Roudnice nad Labem – INCOTERMS 2010). Nevyplyne-li z konkrétní objednávky jinak, nezahrnují ceny zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty ani žádné jiné daně či poplatky. Poštovné či přepravné jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání smluvních stran anebo – nebude-li takovéto ujednání – v obvyklé výši.

 1. 3

Nebude-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za zboží splatná do 30 dnů od vystavení faktury společnosti MEVA, která bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána odběrateli. Cena je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře společnosti MEVA. Za den zaplacení se považuje den připsání sjednaných částek na účet společnosti MEVA uvedený ve faktuře.

 1. 4

Zápočet jakýchkoliv pohledávek odběratele proti nároku společnosti MEVA na zaplacení ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění podle Smlouvy je bez předchozího písemného souhlasu společnosti MEVA vyloučený.

Čl. 4 - dodací lhůta a součinnost, prodlení stran

 1. 1

Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě a není-li sjednána, tak v případě spotřebitele činí 30 dní od potvrzení objednávky. MEVA je oprávněna přiměřeně, maximálně však o dobu 2 týdnů, prodloužit ve Smlouvě sjednanou dodací lhůtu z důvodů nezaviněných společností MEVA, pokud se nejedná o spotřebitele.

 1. 2

Pokud odběratel neposkytne MEVA nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a MEVA z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůty pro plnění závazků MEVA se přiměřeně prodlouží o každý den prodlení odběratele s poskytnutím součinnosti.

 1. 3

Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky mimo vůli MEVA, jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli MEVA a brání ve splnění povinnosti MEVA.

 1. 4

V případě prodlení společnosti MEVA bude odběratel v případě, že prokáže, že mu tímto vznikla škoda – oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši vždy 0,02% z ceny části zboží, s jejímž dodáním je MEVA v prodlení, za každý ukončený týden prodlení, vždy však maximálně do výše 10% ceny takovéto části zboží. Nárok odběratele-podnikatele na náhradu škody způsobené v důsledku prodlení MEVA, která přesahuje hranici smluvní pokuty stanovenou v předchozí větě je vyloučen.

 1. 5

V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny za zboží a popř. sjednaného přepravného či jiných závazků odběratele je odběratel povinen uhradit společnosti MEVA smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  V případě porušení povinností ze strany odběratele, zejména při prodlení s úhradou ceny zboží, jakékoliv platby či zálohové platby, není MEVA dle sjednané Smlouvy povinna plnit své závazky ze Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzavřené mezi MEVA a odběratelem a je oprávněna odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit veškerá plnění a nevydat zboží, přičemž v takových případech není dána odpovědnost společnosti MEVA za případné škody odběratele či třetích stran; odběratel je v takových případech dále povinen nahradit společnosti MEVA veškerou škodu i ušlý zisk. Odběratel je v takovém případě povinen vydat zboží MEVA a poskytnout veškerou součinnost.   

Čl. 5 - dodání zboží a jeho podmínky

 1. 1

Dodání zboží se uskutečňuje okamžikem, kdy je zboží připraveno k odebrání v závodě společnosti MEVA (EXW Roudnice nad Labem, ČR – INCOTERMS 2010), případně, je-li tak mezi smluvními stranami sjednáno, formou převzetí zboží prvním dopravcem. V případě způsobu dodání zboží odesláním na místo určení je místem a časem dodání okamžik předání prvnímu přepravci anebo zasilateli v provozovně společnosti MEVA, přičemž v tomto okamžiku přechází na odběratele i nebezpečí škody na zboží. Společnosti MEVA není povinna pojistit zboží proti jeho zničení, poškození, zcizení či ztrátě.

 1. 2

Společnosti MEVA je povinna dodat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení a musí jej zabalit nebo opatřit pro přepravu. V ceně zboží jsou zahrnuty nevratné obaly. Množstevní odchylka zboží dodaného odběrateli, kterým není spotřebitel, nepřevyšující 5 % se nepovažuje za rozpor se Smlouvou.

 1. 3

Společnost MEVA je vždy oprávněna plnit předmět Smlouvy předčasně anebo částečně a odběratel je povinen částečné plnění předmětu Smlouvy převzít.

 1. 4

V případě nepřevzetí zboží odběratelem, je MEVA oprávněna zboží uskladnit na jeho náklady. Pokud odběratel neodebere zboží v dodatečné lhůtě 14 dní od sjednaného termínu dodání, je MEVA oprávněna prodat zboží 3.osobě s tím, že odběratel je povinen společnosti MEVA uhradit veškeré náklady s tím spojené a smluvní pokutu ve výši 30% z kupní ceny nepřevzatého zboží, resp. v případě, že se jedná o zboží či dílo zhotovené na míru dle přání odběratele, tak smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny. Odběratel-podnikatel nesmí bránit převzetí zboží na základě drobných vad.

Čl. 6 - přechod vlastnického práva a další prodej

 1. 1

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží odběratelem.

 1. 2

S ohledem na distribuční a ostatní závazky společnosti MEVA se odběratel, který není spotřebitelem, zavazuje, že po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy nezcizí zboží mimo území České republiky bez předchozího písemného souhlasu MEVA, a to ať již sám nebo prostřednictvím třetí osoby a že zboží nebude nabízet k prodeji mimo území České republiky, přičemž ve stejném rozsahu zaváže rovněž své odběratele. Odběratel, který není spotřebitelem, dále zajistí, že zboží bude užíváno nebo bude převedeno jeho vlastnictví pod obchodní značkou společnosti MEVA. V případě porušení jakékoliv povinnosti odběratele dle tohoto odstavce se odběratel zavazuje uhradit MEVA smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty odběratelem společnosti MEVA není dotčeno právo MEVA na náhradu škody.

Čl. 7 - vady zboží, záruka, reklamace

 1. 1

Tento odstavec se použije pouze pro odběratele-spotřebitele. Nároky z vad odběratele-spotřebitele jsou dány v rámci zákonného rozsahu. MEVA odpovídá spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Během 1 roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Odběratel-spotřebitel může u MEVA uplatnit vady nejpozději do dvou let od převzetí zboží. V této lhůtě může spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; bezplatné odstranění vady opravou; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vady je spotřebitel povinen oznámit MEVA optimálně osobně nebo písemně (např. email), a to vždy bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nebo poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče zjištěny. Spotřebitel sdělí jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li spotřebitel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Spotřebitel předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. MEVA bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodne o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, MEVA vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu reklamačního řízení. MEVA se zavazuje informovat spotřebitele o vyřízení reklamace e-mailovou zprávou nebo skrz SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. O případném poprodejním servisu a jeho podmínkách k jednotlivému zboží se spotřebitel může informovat na výše uvedených kontaktech MEVA.

 1. 2

Vady je odběratel-podnikatel povinen oznámit společnosti MEVA osobně nebo písemně (např. email) do 24 hodin ode dne dodání zboží u zjevných vad a do 3 dnů od jejich vzniku u ostatních vad, jinak právo na odstranění vad zaniká. Společnost MEVA odpovídá odběrateli-podnikateli za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na takového odběratele, přičemž řádně oznámené vady, za něž je společnost MEVA odpovědná, budou odstraněny způsobem, který společnost MEVA uzná za vhodný a účelný. Ustanovení § 2106 až § 2107 NOZ se pro odběratele podnikatele nepoužije. Lhůtu k odstranění případných vad stanoví v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností společnost MEVA, pokud je to možné tak do 30 dnů. Při vytknutí vad nemá odběratel právo pozastavit jakékoli platby ceny zboží či jejich části. Ustanovení § 2108 NOZ se nepoužije. Není-li záruka na zboží sjednána ve smlouvě, tak odběrateli-podnikateli není záruka poskytována. Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody způsobené vadou výrobku bude odpovídat nejvýše 50% ceny zboží, v souvislosti s jehož dodáním škoda vznikla. Promlčecí doba nároků odběratele-podnikatele na náhradu škody způsobené porušením zákonné či smluvní povinnosti společnosti MEVA činí 12 měsíců od vzniku škody. Odběratel, který je podnikatelem, se uzavřením Smlouvy výslovně předem vzdává svého práva na nároky z vadného plnění či z případné záruky mj. nad rámec rozsahu uvedeného v tomto a následujícím odstavci VOP.           

 1. 3

Nároky z vad odběrateli-podnikateli nevzniknou rovněž v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného skladování, nepatrného omezení použitelnosti zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží vlivem špatného nebo nedbalého zacházení, neodborné montáže či instalace, montáže, instalace či použití zboží v rozporu s návodem k obsluze a údržbě, provozní a technickou příručkou a/nebo technickými listy, platnými technickými normami či pokynem společnosti MEVA. Nároky z vad nevzniknou odběrateli-podnikateli ani při neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany odběratele nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Minimální snížení hodnoty nebo odchylka vlastností zboží se nepovažuje za vadu, z které by plynuly nároky z vad odběrateli-podnikateli.  Minimální odchylky spočívají zejména v minimálních odchylkách ve tvaru a barvě, hmotnosti a také tehdy, pokud vada v krátké době zmizí sama nebo může být odstraněna odběratelem-podnikatelem s vynaložením zanedbatelných nákladů. Zanedbatelnost je také dána při odchylkách ležících v rámci běžných obchodních hranic, a proto oborově obvyklé odchylky tímto zůstávají výslovně vyhrazeny. Údaje o technické specifikaci zboží či jakékoli jiné údaje na zboží či jeho obalech nejsou považovány za záruku za zboží pro odběratele-podnikatele. Vyloučení nároků z vad dle tohoto odstavce vůči odběrateli-spotřebiteli se uplatní toliko v zákonném možném rozsahu tak, aby práva spotřebitele nebyla dotčena nad rámec povolený zákonem (mj. v důsledku běžného opotřebení zboží nebo nedodržení návodu k použití).

 1. 4

MEVA zajišťuje ověření pravosti hodnocení a recenzí zboží, a to mj. tím, že hodnocení a recenze mohou činit pouze zákazníci se zřízeným uživatelským účtem či ověřenou emailovou adresou ke konkrétnímu zakoupenému produktu.

Čl. 8 - průmyslová práva a autorská práva

 1. 1

Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do průmyslových a autorských práv vztahujících se ke zboží. V případě porušení dané povinnosti odběratele nese veškerou odpovědnost za porušení průmyslových a autorských či jiných souvisejících práv odběratel.

 1. 2

MEVA si na veškeré plány, výkresy, technickou specifikaci, návody, ceníky a jiné podklady související s dodáním zboží (dále také jako „podklady“) vyhrazuje autorská práva, a to v neomezeném rozsahu. Tyto podklady mohou být poskytnuty 3. osobě jen po předchozím písemném souhlasu MEVA.

Čl. 9 – Odstoupení od smlouvy

 1. 1

Byla-li Smlouva uzavřena prostředkem komunikace na dálku, je odběratel – spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží odběratelem – spotřebitelem. Odběratel-spotřebitel zašle odstoupení (např. skrze formulář pro odstoupení od smlouvy dostupném na www.meva.eu/vop , www.mevatec.cz ) společnosti MEVA a zároveň vrátí/doručí zboží společnosti MEVA do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy na adresu uvedenou na zásilce jako adresa společnosti MEVA spolu se sdělením, že uplatňuje právo k odstoupení od Smlouvy v souladu s  § 1829 odst. 1 NOZ. Ve stejné lhůtě vrátí společnost MEVA odběrateli – spotřebiteli v souladu s § 1832 NOZ peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, včetně případně odběratelem – spotřebitelem uhrazených nákladů na dodání zboží odběrateli – spotřebiteli ve výši odpovídající nejlevnějšímu společností MEVA nabízeného způsobu dodání zboží, a to však ne dříve, než bude prokázáno, že zboží bylo společnosti MEVA odesláno. Náklady spojené s navrácením zboží společnosti MEVA (zejména poštovné a přepravné) nese odběratel – spotřebitel. Odběratel – spotřebitel odpovídá společnosti MEVA za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 1. 2

MEVA je oprávněna od Smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopna z důvodů na straně třetích osob dodat odběrateli zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že odběratel porušil již dříve uzavřenou smlouvu s MEVA. MEVA zároveň odběratele upozorňuje, že Smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě odběratele nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Čl. 10 - Soudy, rozhodné právo, osobní údaje dle GDPR

    10.1

Pokud se spor nevydaří vyřešit dohodou, tak k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová stránka: http://www.coi.cz  či www.adr.coi.cz  nebo emailem na adr@coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/     Ostatní nikoliv spotřebitelské spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. MEVA a odběratel, který je podnikatelem (neplatí pro spotřebitele) se dohodli na místní příslušnosti soudů, která se řídí sídlem společnosti MEVA.
   10.2.

Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije české právo s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). Obchodní zvyklost nemá dle § 558 odst. 2 NOZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
   10.3.
Odběratel byl poučen o podmínkách a zásadách zpracování osobních údajů společností MEVA, zejména byl seznámen se zásadami dle GDPR na webové adrese www.meva.eu/gdpr 
   10.4.

Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.

Městský mobiliář - koše, popelníky | Samolepky na zakázku | Tašky a batohy - výroba a prodej tašek a batohů | Lékařské zásobování - zdravotnické vybavení rychle a pohodlně. | DKinstal s.r.o. - Plastová okna a dveře Roudnice nad Labem |
Navrhujeme a realizujeme závlahové systémy | Ohňostroj, ohňostroje Litoměřice, zábavní pyrotechnika Litoměřice, ohnostroj, ohňostroje, zabavni pyrotechnika, ohnostroj
| Mobilní domy Papík, mobilheim, mobilheimy, mobilheim bazar, mobilní domy, mobilní dům, mobilni domy|

OGU3NT